Nyereményjáték – Játékszabályzat

 1. A játék és a szervező

1.1. Jelen szabályzat a Dimenzió Egészségközpont üzemeltetője, a Dimenzió-Med Kft. (a továbbiakban: Szervező) által kezelt www.facebook.com/dimenzioegeszsegkozpont/ Facebook oldalon futó „üzenőfali postokra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), a következő feltételekkel.

A Szervező adatai:

DIMENZIÓ-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:                   1054 Budapest, Vécsey utca 3. 1. emelet 1.

cégjegyzékszáma:      01-09-706563

1.2. A Szervező végzi a Játék teljes körű lebonyolítását, ennek keretében a nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását, továbbá a Szervező végzi a játékban résztvevők személyes adatainak feldolgozását, kezelését és az adatok egyeztetését.

1.3. A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Játék tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A Játékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 1. Játékfeltételek

2.1. A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a Szervező Facebook oldalára (www.facebook.com/dimenzioegeszsegkozpont/) kikerülő Nyereményjáték poszt alatt helyesen válaszoljon arra a kérdésre: hány éves idén a Dimenzió-MED Egészségközpont.

2.2. A játék résztvevői:

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik Magyarországon lakcímmel/érvényes tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek, akik a részvétel időpontjában betöltötték a 16. életévüket és érvényes és nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – illetve a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

2.3. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja.

2.4. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.5. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

2.6. A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

2.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.facebook.com/dimenzioegeszsegkozpont/ oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

2.8. A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervezőt nem terheli felelősség, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.). A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért sem, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

III. A játék időtartama, menete

3.1. A Játék időtartama: 2022. november 16 – 2022. december 15.

3.2. Sorsolás: A játék 2022. december 15-én fejeződik be, a sorsolás december 16. napján esedékes.

3.3. Nyertesek száma: 3 fő.

3.4. Nyeremény: Dimenzió Egészségközpont menedzserszűrés (3 darab, 1 db / Nyertes).

3.5. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a jelen Játékszabályzat 2.1. pontja szerint kell eljárnia.

3.6. A Játék feltételeinek megfelelő nyerteseket a Szervező a Nyereményjáték poszt alatt helyesen válaszolók közül sorsolja ki.

3.7. A Szervező a postok feltöltését követően szűri azokat a Játékos által beküldött tartalmakat, amelyek:

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik.
 1. Nyeremények, nyertesek

4.1. A Játék során a nyertes/ek között a 3.4. pontban meghatározott nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra.

4.2. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

4.3. A nyerteseket a Szervező Facebookon keresztül értesíti a sorsolásra megjelölt időpontot követő két munkanapon belül.

4.4. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.

4.5. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítésre két munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 1. A nyertesek értesítése

5.1. Szervező a nyertesekkel Facebook üzenetben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot két munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

5.2. Amennyiben a nyertes nem a Szervező által kiküldött értesítésben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 1. Nyeremény átvétele

6.1. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező.

6.2. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

VII. A Szervező felelőssége

7.1. A Szervező nem köteles vizsgálni a Játékosok adatszolgáltatását, így a Szervező kizárja minden felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatása vonatkozásában.

7.2. A Szervezőt nem terheli felelősség

7.2.1. a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből,

7.2.2. egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.3. A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a Facebook folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és / vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

VIII. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a Játékosok adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja fel.

8.2. Adatfeldolgozó: a Dimenzió-Med Kft. (1054 Budapest, Vécsey utca 3. 1. emelet 1.).

8.3. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Játékos a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

8.5. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.6. A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

8.7. A Játék nyertese tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező egyes személyes adatokat elkérjen (pl. név, településnév vagy lakcím), amelyeket kizárólag az e Szabályzatban foglaltak megvalósulásáig kezel. A nyertes továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a sorsolást követően a Facebook profiljában szereplő nevét a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzé tegye.

8.8. Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 1. Kizárás

9.1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

9.2. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

10.1. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

10.2. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

10.3. A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

10.4.  This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

Kiri Edit Anna

Pszichológia

Rendelési idő:
Hétfő: 15:00-19:00

Dr. Balogh Katalin

Gyermekgyógyászat

Rendelési idő: kedd 14:00-18:00

Dr. Tóth Gábor

Szemészet

Rendelési idő:
Kéthetente szerda: 16:30 – 20:00

Dr. Aradi Gabriella

Neurológia

Rendelési idő:
Kéthetente péntek 16:30 – 18:30

Dr. Bodnár Zsuzsanna

Ultrahang

Rendelési idő: 
Hétfő: 08:00-12:00
Csütörtök: 08:00-13:00
Péntek: 08:00-12:00

Dr. Szabari Erika

Nőgyógyászat

Rendelési idő: 
Hétfő 15:00-17:00

Dr. Bognár Zoltán

Nőgyógyászat

Rendelési idő: 
Kedd 15:00-19:00

Dr. Dér János

Urológia

Rendelési idő:
Kedd: 07:00 -09:30

Dr. Dinnyés Mária

Bőrgyógyászat

Rendelési idő:
Kéthetente kedd: 10:00-13:00

Dimenzio-med budapest belgyógyászat dr elek attila

Dr. Elek Attila

Belgyógyászat

Rendelési idő: 
Kedd: 08.00 – 14.00
Szerda: 09.00-12.00

Időpont foglalása

Lépjen velünk kapcsolatba!

Könnyedén elérhet bennünket telefonon, e-mailben, vagy akár személyesen is.